Na wstępie, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie co to takiego są pomiary elektryczne i dlaczego są tak ważne?

Jest to nic innego, jak kontrola, sprawdzenie czy dany mechanizm elektryczny oraz zainstalowane jednostki elektryczne są wykonane i przyłączone bez zarzutu. Kwestia ta wynika z  Prawa Budowlanego, które mówi, że budynek  powinien być poddawany regularnej inspekcji przez właściciela lub administratora przynajmniej raz na 5 lat. Audyt instalacji elektrycznej sprowadza się do zweryfikowania stanu technicznego i zdatności do eksploatowania nieruchomości.

Kto może wykonać takie czynności?

Jedyną kompetentną do tego zadania osobą jest ten, kto posiada stosowne uprawnienia.

Czym są takie uprawnienia i jak je zdobyć?

Osoba, która chce wykonać pomiary instalacji elektrycznych oraz piorunochronnych powinna posiadać odpowiedni certyfikat kwalifikacyjne. Decydując się na szkolenie oraz egzamin w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich taka osoba powinna wskazać uprawnienia G1 czyli eksploatacją (E) i dozór (D). Gdy czynności kontrolne świadczy osoba, która dysponuje wyłącznie kwalifikacjami typu E cały raport z realizowanych pomiarów należy skontrolować i opatrzyć podpisem przez osobę będącą w posiadaniu uprawnienień G1 w zakresie dozoru.

Jak przebiega taka kontrola?


Po pierwsze sprawdzenie, czy wszystkie działania przy pomocy których kontroluje się stan techniczny i zgodność instalacji elektrycznej odpowiadają normie HD 60364.

Na drugim miejscu zweryfikowanie instalacji elektrycznej obejmujące oględziny, próby i protokołowanie

Następnie, inspekcja czyli nadzór instalacji elektrycznej za pomocą wszystkich odpowiednich zmysłów wzroku, słuchu, dotyku w celu zyskania przekonania, czy wyposażenie elektryczne zostało odpowiednio dostosowane i przyłączone.

Kolejnym krokiem są próby, użycie w instalacji elektrycznej środków pomiarowych, dzięki którym sprawdzana jest jej efektywność.

Takim podsumowaniem czynności jest protokołowanie mówiąc wprost zapis wyników oględzin i prób.

Ostatnim krokiem jest serwis czyli skolidowanie wszystkich technicznych i administracyjnych prac, wraz z działaniami nadzoru, dedykowanych  do utrzymania instalacji w stanie, w którym może wykonywać konieczne funkcje.

Kiedy powinniśmy wykonać takie czynności?

Gdy obiekt ma zostać oddany do eksploatacji, w czasie zainstalowania czy też usprawnienia jednostki z energia elektryczną.

W wyniku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, powiązanych z ludzką działalnością bądź zjawiskami jak potężne wichury, wzmożone opady, nawałnice, powodzie, pożary w wyniku, których doszło lub mogło dojść do uszkodzenia obiektu.